РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ" - ЛОВЕЧ

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА | СПРАВОЧНИК ЗА ЛОВЕЧ | ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ | Полезни връзки


   Важни събития
през месеца
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сн
Нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31

Политика за защита на личните данни


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „Проф. БЕНЮ ЦОНЕВ” – ЛОВЕЧ

 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
 По смисъла на закона Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” е образователен, информационен и културен институт с местно значение, осигуряващ равноправен и свободен достъп до библиотечно-информационно обслужване,  съдействащ  за изграждането на гражданското и информационното общество.
 Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” осъществява дейността си в съотвествие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно движение на такива данни.
 С настоящата Политика за защита на личните данни Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” има за цел да информира заинтересованите лица за целите на обработка на лични данни, основанията за обработването им, категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп, коригиране, заличаване и възражение. Документът е разработен с оглед насоките за прозрачност на чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679; GDPR).

 Информация относно Администратора на лични данни:
 Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”
 гр. Ловеч 5500, ул. Търговска № 47
 e-mail: info@liblovech.orgbiblioteka_lv@abv.bg
 тел.: 068/601 390

Информация относно Длъжностното лице по защита на личните данни: Детелина Иванова Еврева, тел.: 0877185520

Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев" - ЛОВЕЧ

Ловеч 5500 ул.Търговска 47

e-mail: dpo@liblovech.org

 

  ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 Чл. 1 (1) Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето за ползване на библиотечно-информационни услуги и  на основание чл. 6 ал. 1  от Регламент (ЕС) 2016/679, въз основа на едно от следните основания:
• Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”;
• За целите на легитимните интереси на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”;
• Изрично  получено съгласие от Вас като ползвател/клиент на услугите.
(2) Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на библиотечно-информационни услуги.

 ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 2
(1) Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”събира и обработва лични данни, които Вие предоставяте, във връзка с използването на услуги, предоставяни във и от библиотеката, включително за участие в наши събития, и за следните цели:
• Създаване на профил на читателя за предоставяне на библиотечно-информационни услуги;
• Финансово-счетоводни цели;
• Статистически цели;
• Защита на информационната сигурност;
• Обезпечаване изпълнението на договорни отношения за предоставяне на съответните услуги;
• Изпращане на информационни съобщения.
 
 (2) Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
• Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• Ограничение на целите на обработване;
• Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• Точност и актуалност на данните;
• Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
 
 (3) При обработването и съхранението на лините данни Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните легитимни интереси: изпълнениеп на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на културата, Национален статистически институт и други държавни и общински органи.

 ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „Проф. БЕНЮ ЦОНЕВ” СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА
 Чл. 3. (1) Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” извършва операции с лични данни за следните цели:
• Регистрация на читатели/ползватели в информационната система на Библиотеката с цел предоставяне на библиотечно-информационни услуги с оглед на съхраняване и опазване на библиотечните фондове;
• Регистрация на дарители на Библиотеката с цел регистриране на библиотечни документи, с оглед на съхраняване и опазване на библиотечните фондове;
• Регистрация на персонал с цел изпълнение на правата и задълженията на Библиотеката в качеството й на работодател;
• Регистрация на контрагенти с цел обезпечаване на изпълнението на договорни отношения за предоставяне на съответни услуги;
 
 (2) Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
• Данни за идентификация на читателя/ползвателя на услуги на Библиотеката: име, презиме, фамилия; ЕГН; постоянен и временен адрес, e-mail, телефон.
 Цел, за която се събират данните:
  1.) регистрация на ползвател и издаване на читателска карта;
  2.) осъществяване на обратна връзка с ползвателя и изпращане на информация към него.
 Основание за обработка на данните: Закон за задълженията и договорите, Закон за обществените библиотеки, Закон за счетоводството, Закон за статистиката; Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд на Министерство на културата.

• Допълнителни данни, предоставяни от читателя/ползвателя:
пол, професия, образование;
 Цел, за която се събират данните: за нуждите на Национален статистически     институт.
 Основание за обработка на данните: Закон за статистиката
• Снимка на ползватели над 14-годишна възраст.
 Цел, за която се събира: за идентификация на ползвателя, избягване на дублиране на лични данни, ограничаване на възможността читателската карта бъде ползвана от друг субект.
 Основание за обработка на данните: Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд на Министерство на културата.
• Данни за идентификация на дарителя на документи за Библиотеката: име, презиме, фамилия, адрес, e-mail адрес; телефон.
 Цел, за която се събират данните:
1.) Регистрация на библиотечни документи, получени от дарителя;
2.) осъществяване на обратна връзка с дарителя и изпращане на информация към него.
 Основание за обработка на денните: Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд на Министерство на културата.
 
• Данни за идентификация на персонала
• Данни за идентификация на контрагенти

 (3) Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” не събира и не обработва лични данни на своите читатели, дарители и контрагенти, които се отнасят за:
• Расов или етнически произход;
• Политически, религиозни или философски убеждения;
• Членство в синдикални организации;
• Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние;
• Данни за сексуалния живот или ориентация.
 (4) Личните данни се събират от Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” лично от лицата, за които се отнасят, с изключение на лица под 14-годишна възраст, чиито данни се събират от родителите или от законния настойник.
 (5) Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” не извършва автоматизирано взимане на решения на база „лични данни”.

 СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
 Чл. 4. Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” съхранява личните данни, които е необходимо да пази, по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок. След изтичането на този срок Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” полага необходимите усилия да изтрие и/или унищожи всички Ваши лични данни, без ненужно забавяне.

 ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ
 Чл. 5 (1) Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнение на целите на обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” може да предаде Ваши лични данни на обработващи лични данни, когато това се изисква по закон или ако има друг легитимен интерес за това.
(3) Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” допуска предаване на лични данни на трети лица, включително доставчици на услуги, като спазва изискванията да уважават сигурността на данните и спазват законодателството по защита на данните. Тези трети лица могат да бъдат доставчици на хостинг услуги, фирми, предоставящи правни, финансови, счетоводни и ТРЗ услуги.
(4) Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Чл. 6
(1) вие имате право да изискате и получите от Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Чл. 7. Вие можете да поискате да бъдат коригирани или попълнени неточните или непълните лични данни, свързани с Вас. Вие трябва да се идентифицирате с официален документ за самоличност и да подадете заявление до администратора на лични данни.

 Чл. 8 (1) Вие имате правото да поискате от Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
• Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;
• личните данни на субект на данни, който повече от 3 (три) години не ползва услугите на Библиотеката
(2) Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” не е длъжна да изтрие лични данни, ако ги съхранява и обработва:
• За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
• За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цеи;
• За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 Чл. 9 (1) Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни от Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”.
 (2) Имате право да откажете да предоставите личните си данни или съществена част от тях. В този случай Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” има право да не Ви предостави ползване на библиотечно-информационните си услуги.

 Чл. 10 (1) Ако Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” установи нарушение на сигурността на личните Ви данни,което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, Библиотеката Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
 (2) Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” не е длъжна да Ви уведомява ако:
• е предприела подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
• е взела впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
• уведомяването би изисквало непропорционални усилия.


 РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА
 Чл. 11. (1) Физическите лица упражняват правата си като подават писмено заявление до Директора на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” (на хартиен носител), съдържащо минимум следната информация:
• име, адрес за кореспонденция и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
• описание на искането;
• предпочитана форма за предоставяне на информация;
• подпис, дата и място на подаване на заявлението.
 (2) Цялата процедура по упражняване на права на физическо лице във връзка с личните им данни е безплатна за лицето.
 (3) С цел избягване на злоупотреби, при подаване на заявлението трябва да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представите на място своята лична карта за целите на идентификацията. Ако заявлението се подава от упълномощено лице, към него се прилага нотариално заверено пълномощно.

 Чл. 12. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне на Администратора по него е 14-дневен (четиринадесетдневен), считано от деня на подаване на заявлението, съответно 30-дневен (тридесетдневен), когато е необходимо повече време за събиране на исканите данни и с оглед сложността на искането.

 Чл. 13. Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” изготвя писмен отговор и го съобщава на заявителя лично – срещу подпис или по поща/куриер с обратна разписка, като се взима предвид предпочитаната от заявителя форма за предоставяне на информацията.

 Чл. 14. Когато данните, предмет на заявлението, не съществуват или предоставянето им е забранено с нормативен документ, на заявителя се отказва достъп до тях.

 Чл. 15. В случай, че Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” не отговори на заявителя в предвидзените срокове или заявителят не е удовлетворен от получения отговор и/или счита, че са нарушени негови права, свързани със защита на личните данни, той има право да упражни правото си на защита пред компетентните органи.

 МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ
 Чл. 16. За Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, е приоритет и основна отговорност за нас като организация, кумулираща ежедневно аналитични данни от различни източници. Въведени са подходящи мерки за предотвратяване на инцидентна загуба, неоторизиран достъп или употреба на Вашите лични данни. Обработващите лични данни служители са задължени да спазват изискването за конфиденциалност.


 ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
 Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосочено или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 Комисия за защита на личните данни
 гр. София 1592
 бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 e-mail: kzld@cpdp.bg
 уеб сайт: www.cpdp.bg