РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ" - ЛОВЕЧ

СПРАВОЧНИК ЗА ЛОВЕЧ | КАТАЛОЗИ | Полезни връзки


   Важни събития
през месеца
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сн
Нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Правила/Услуги


Съгласно Наредбата за запазване на библиотечните фондове, Типовите правила, одобрени от Министерството на културата и Решение № 322/25 юни 2009 г. на Общински съвет–Ловеч се определят следните задължения на читателите при ползване на услугите на библиотеката:

 

1. Читателската карта е задължителна за всеки, който ползва библиотечни материали. При издаването й е необходимо читателят да представи документ за самоличност- лична карта, шофьорска книжка, ученическа карта, бележник.

1.1. Абонамент за 12 месеца от датата на издаването - 6.00 лв.
1.2. Абонамент за пенсионери и ученици за 12 месеца - 3.00 лв.
1.3. Карта за един ден - 1.00 лв.

1.4. Безплатна читателска карта се издава на лица, лишени от родителска грижа, доброволци на библиотеката и близнаци (читателската карта за единия е безплатна).

1.5.Читателската карта се представя на дежурния библиотекар при всяко посещение.

1.6.Читателят трябва своевременно да уведоми при промяна на адрес, учебно заведение и телефон за връзка.

2. Читателят има право да заема за дома до 5 библиотечни материала за срок от 20 дни или 1 месец.

2.1 Читателят има право да продължи срока на ползване до 3 пъти, ако за съответния материал няма резервация.

2.2 При неспазване на срока се заплаща обезщетение от 2.00 лв. и пощенските разходи за напомнителните писма.

2.3 При системно нарушаване на правилата за ползване читателят се лишава от право за заемане за домашно ползване.

3. Библиотечните материали в специализираните читални се ползват само на място.

4. В чуждоезиковата читалня се заемат до 2 книги за 20 дни.

5. Читателите могат да ползват услугите на Междубиблиотечна заемна служба и Международна  междубиблиотечна заемна служба съгласно разпоредбите на Правилниците за МЗС и ММЗС като предварително заплащат пощенските услуги и бланките за заявка.

6. Читателят се задължава да опазва библиотечните материали, да не ги уврежда и унищожава.

7. Ако читателят загуби или повреди заетите материали, следва да заплати тяхната стойност в петорен размер на пазарната им цена. Библиотечният материал може да бъде заменен със същото заглавие или издание от друга година.

8. Читателят се лишава от услугите на библиотеката при умишлено нарушаване на правилата за ползване на библиотеката.

9. Ползването на Интернет в библиотеката е с времеви лимит до 1 час дневно.

10. След изтичането на времевия лимит, потребителят заплаща 1.20 на час ползване на Интернет

11. За повредена, унищожена библиотечна собственост, потребителят е длъжен да закупи или възстанови в паричен еквивалент повредената или унищожена собственост

Информационни ресурси и услуги

12. Библиотеката предлага обучителни услуги на потребители и граждани в Обучителния център. 

o  Фонд от книги (на български и чужд език), вестници, списания, аудио и видео материали, които могат да бъдат с общ или ограничен достъп.

o  Архив на местния печат

o  Справочно-информационно търсене в базите данни: книги, статии

o  Библиографски справки

o  Правноинформационна система Ciela - пълни актуални текстове на българската нормативна и ненормативна уредба.

o  Поръчка и доставка на документи - междубиблиотечно заемане, електронна доставка на документи.

o  Информационно издирване в интернет на: електронни списания,
електронни книги, форуми, библиографски указатели, бази данни

o  Компютърни услуги: могат да се ползват технически средства за копиране на библиотечни материали, сканиране, разпечатване, запис на електронен носител.

 

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ

СТОЙНОСТ

СРОК

Издаване на читателска карта

 

 

Учащи, пенсионери

3.00 лв.

12 месеца

Всички останали читатели

6.00 лв.

12 месеца

Читателска карта за един ден

1.00 лв.

 

Пощенски разноски и обезщетения за събиране на библиотечни материали от закъснели читатели

 

 

Предупредително писмо по образец

Пощенската такса

 

Второ писмо с обратна разписка

Пощенската такса

 

За книги, получени по МЗС и тяхното връщане като пощенска пратка

Пощенската такса

 

За невърната в срок книга

2.00 лв.

 

Печатни услуги

 

 

Разпечатка от принтер - формат А4

0.20 лв.

за 1 стр.

Копие формат А4

0.10 лв.

за 1 стр.

Копие формат А3

0.20 лв.

за 1 стр.

Сканиране формат А4

0.50 лв.

за 1 стр.

Сканиране формат А3

0.70 лв.

за 1 стр.

Заемане на 1 АВМ

1.00 лв.

за 24 часа

Прожекция на видеофилми от фонда на библиотеката

1.00 лв.

 

Изработване на писмени библиографски справки /до 3 стр./ в т.ч. и подбор на музикални изпъления

2.00 лв

 

 

 

Етичен кодекс

Поддържаме тезата и работим за утвърждаване на водещата роля на библиотеките в развитието на гражданското и информационно общество и гарантираме спазването на основните граждански права на личността.

Като транслатор на знанието и идеите, културата и традициите, на националните и общочовешките ценности, ние създаваме атмосфера на доверие, толерантност и плурализъм в духовното пространство на страната и света.

Осигуряваме и предлагаме високо културно и професионално равнище на библиотечно-информационно обслужване на потребителите чрез научно-организирани колекции, достъп до бази данни и създаваната от нас информация, като спазваме принципите за обективност и безпристрастност.

Гарантираме равни права за свободен достъп до информацията като неотменно право на личността, и не допускаме каквато и да е форма на цензура или дискриминация поради расови, етнически, полови, религиозни, културни, възрастови, политически и каквито и да е други различия във възгледите и статуса на потребителите.

Спазваме принципите на авторското право и на интелектуалната свобода и защитаваме правата на създателите на информация, когато посредничим между тях и потребителите.

Защитаваме всички права на потребителите, свързани с тайната на четенето, с поверителността на търсената и ползваната информация и с личните им данни, освен в случаите, когато те противоречат на законите на страната.

Отнасяме се с уважение и коректност към колегите си и си партнираме с тях добронамерено, почтено и открито. Споделяме своя опит и поддържаме толерантни отношения, гарантиращи комфортна психологическа микросреда както за потребителите, така и за самите нас.

Не допускаме личните ни интереси и мнения да доминират за сметка на потребителите, на колегите или на институцията, която представляваме, както и постъпки и действия , които са в техен ущърб. Възникналите проблеми решаваме вътре в институцията чрез открит и коректен диалог.

Убедени сме, че успешната кариера зависи от три неща: характер, специални знания и опит и се стремим към тяхното изграждане чрез всички форми на продължаващото обучение, за да бъдем максимално полезни със своята компетентност преди всичко на своите потребители.

С компетентност, професионална честност и лоялност, работим за утвърждаването на висок обществен статус на професията ни и на авторитета на библиотечната институция.

Създаваме обществен интерес към мисията на библиотеките и към професията ни и лобираме за подкрепа от държавните институции, местната власт, неправителствените организации и обществените сдружения.